Algemene Voorwaarden

download onze algemene voorwaarden  Download hier uw eigen exemplaar

Algemene Voorwaarden Powertrade

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van Powertrade en op alle met Powertrade aangegane overeenkomsten. Powertrade is een handelsnaam van Batterij Import Nederland B.V
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een bepaald type product c.q. transactie. Mochten er verschillen bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald.
1.3 Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend en een schriftelijke bevestiging van Powertrade is ontvangen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.4 Door het gebruik van de internetsite(s) van Powertrade en/of het plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden.
1.5 Algemene voorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Powertrade is ingestemd. Ingeval de afnemer eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een contract met Powertrade heeft gesloten wordt ervan uitgegaan dat deze algemene voorwaarden stilzwijgend tevens van toepassing zijn op eventuele daarop volgende orders cq. af te sluiten overeenkomsten, welke mondeling, schriftelijk, per fax of elektronisch worden doorgegeven.
1.6 Onder ‘afnemer’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), die met Powertrade in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Powertrade behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Offerte, aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan afnemers tot het doen van een aankoop. Powertrade is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit
schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Als de afnemer gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit enkel tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen en afwijkende tarieven zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aankoop van de afnemer zoals genoemd in Artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a. de potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde orderformulier is elektronisch aan Powertrade verzonden en is door Powertrade ontvangen.
b. de potentiële afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch, via fax of e-mail te kennen gegeven een bepaald product te willen kopen.
c. de potentiële afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan Powertrade uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product te willen kopen.
d. Powertrade heeft een op naam gestelde offerte / aanbieding uitgebracht welke door de afnemer is bevestigd of ondertekend en door Powertrade retour is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Powertrade begonnen is met de uitvoer van de order, of indien hiermee nog niet is gestart een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd dan wel per e-mail is verzonden naar het door afnemer opgegeven  e-mailadres. Powertrade heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen of uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling. In het geval deze betalingsvoorwaarde niet bij het aangaan van de aankoop duidelijk schriftelijk of mondeling aan afnemer is vermeld, zal Powertrade de afnemer dit binnen tien dagen na de ontvangst van de order mededelen.
2.6 De afnemer en Powertrade komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Powertrade gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven betreffende functionaliteiten, prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. met betrekking tot alle producten en aanbiedingen die telefonisch, via e-mail of via internet worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Powertrade garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de internetsites van Powertrade zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten en eventuele verwijderingsbijdrage en/of heffingen.
3.2 De afnemer is de prijs verschuldigd die Powertrade in haar orderbevestiging conform Artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan afnemer heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de
prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Powertrade worden gecorrigeerd.
3.3 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de order en de uitvoering daarvan, dan kan de afnemer de order annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Powertrade.
3.4 Bezorgkosten maken geen deel uit van de productprijzen maar worden apart berekend. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de afnemer medegedeeld.

Artikel 4. Betaling
4.1 Het eigendomsrecht van de bestelde producten berust bij Powertrade totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door Powertrade is ontvangen, inbegrepen de vergoeding van
alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Pas dan gaat het eigendomsrecht over
naar de afnemer.
4.2 Betaling kan op de volgende manieren geschieden:
a. vooruitbetaling;
b. middels automatische incasso;
c. op rekening, doch uitsluitend indien vooraf schriftelijk overeengekomen;
4.3 Bij niet of niet tijdige betaling door de afnemer is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.4 In het geval door Powertrade een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn zonder dat Powertrade de betaling heeft ontvangen, de afnemer in
verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Powertrade bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de
betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, met inbegrip van betaling van verschuldigde rente en kosten.
4.6 Powertrade behoudt zich het recht voor om de vordering uit te besteden aan een gerechtsdeurwaarders- of incassobureau.
4.7 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Powertrade heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de afnemer van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de afnemer.

Artikel 5. Levering en leveringstermijn
5.1 Na het elektronisch plaatsen van een order via (een van) de internetsite(s) van Powertrade ontvangt de afnemer zo mogelijk binnen 24 uur een orderbevestiging via e-mail met daarin een
overzicht van de relevante afnemer- en ordergegevens, inclusief de bestelde producten, prijzen, het afleveradres, de geselecteerde levermethode en verzendkosten.
5.2 Leveringstermijnen worden bepaald na ontvangst en verwerking van een order, waarbij Powertrade ernaar streeft de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk te verwittigen. Een door Powertrade kenbaar gemaakte levertermijn geldt daarbij slechts als indicatie, derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Voor orders die worden geleverd op vooruitbetaling geldt een uiterste leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling.
5.3 Bij een levertijd langer dan vier weken heeft de afnemer het recht de bestelling te annuleren. Na de vierde week neemt Powertrade hierover contact op met de afnemer.
5.4 Als een product dat niet op voorraad is door een afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product zeer waarschijnlijk leverbaar zal zijn. Het is mogelijk dat producten, die op één van de internetsites van Powertrade als leverbaar cq. voorradig staan aangeduid, toch niet leverbaar cq.voorradig zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.5 Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven leveradres.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer. Powertrade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van producten tijdens het verzendproces.
5.7 Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding jegens Powertrade.
5.8 Bij leveringen naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.9 Powertrade behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

Artikel 6. Catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten, internetsite(s)
De inhoud van catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten, internetsites en dergelijke wordt door Powertrade met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die Powertrade niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.

Artikel 7. Gegevensverstrekking door afnemers
Powertrade is gerechtigd een overeenkomst niet, niet verder dan wel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de afnemer verstrekte gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de overeenkomst niet correct en/of niet volledig zijn. Powertrade kan alsdan aanspraak maken op vergoeding van tot op dat moment getrooste inspanningen en gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de afnemer.

Artikel 8. Gebreken, klachttermijnen
8.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken op straffe van automatisch verval van zijn rechten. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt. De afnemer dient onder meer te onderzoeken of:
a. de juiste zaken zijn geleverd;
b. de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
c. de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Powertrade te melden.
8.3 Niet-zichtbare gebreken dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, tot uiterlijk binnen 12 maanden na levering, schriftelijk te melden aan Powertrade.
8.4 Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan, en is afnemer niet gerechtigd tot compensatie. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Powertrade worden geretourneerd.
8.5 Powertrade is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen. Indien Powertrade in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar geleverde zaken dan
zullen eventuele kosten die Powertrade maakt doordat de afnemer goederen ongefrankeerd, onzorgvuldig verpakt of fout geadresseerd naar Powertrade verstuurt, op de afnemer worden
verhaald.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheidsbepalingen
9.1 Voor de door Powertrade geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Powertrade vervult gedurende
deze periode uitsluitend een loketfunctie.
9.2 Indien het product binnen de garantietermijn een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de afnemer recht op herstel of vervanging van het product. Afnemer dient te allen tijde eerst contact met Powertrade op te nemen om het defect te verifiëren, alvorens het product te retourneren. De retourneringskosten van het defecte product komen voor rekening van de afnemer.
9.3 Powertrade is nooit verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of
anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Powertrade. Powertrade is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirect schade en winst- of omzetderving.
9.4 Indien Powertrade, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
9.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de afnemer c.q. wanneer door de afnemer gehandeld is in strijd met de (gebruiks)voorschriften.
Er wordt geen garantie op garantie gegeven en de bovenstaande garantie vormt voor Powertrade de enige verplichting.
9.6 De afnemer is gehouden Powertrade te vrijwaren van enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Powertrade zouden kunnen doen gelden, voor
zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Powertrade niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding ontstaat.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet uitsluitend: stakingen; brand; bedrijfsstoringen; energiestoringen; storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen; het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite(s); transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer naar Powertrade toe of van Powertrade naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd; het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of
internetsite(s) berusten bij Powertrade, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
11.3 Het is de afnemer verboden gebruik te maken van cq. wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging,
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Powertrade, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé-gebruik in relatie tot het
product zelf.

Artikel 12. Registratie en gebruik van persoonsgegevens
12.1 Powertrade zal de gegevens van de afnemer alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en het eventueel doen van aanbiedingen van haar zijde. De gegevens
zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
12.2 De afnemer kan de aan Powertrade verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
12.3 De registratie van de persoonsgegevens is niet beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL.
12.4 Powertrade neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Powertrade sluit, voor zover van toepassing, de bepalingen van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.
13.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Powertrade of overeenkomsten gesloten met Powertrade worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ten tijde van deponeren is Powertrade gevestigd aan Eigen Haard 36 te Balk.